di Nino De Vita

 

[E’ stato pubblicato in questi giorni, nella collana “novecento/duemila” a cura di Diego Bertelli e Raul Bruni, il nuovo libro di versi in dialetto siciliano del poeta di Marsala Nino De Vita, Cùntura, con la prefazione di Raffaele Manica. Pubblichiamo alcune poesie dalla prima parte del volume.]

 

’I cirasi

 

L’azzuni, scavarcatu

’u muru ri finarda,

s’avia ngugnatu all’àrvulu, camputu,

càrricu ri cirasi.

Cirasi rossi e tunni,

rrussi. E s’annaculiàvanu

pinnenti ri nne rrami.

Era ’u jardinu chinu

ri frùttura, ri ciuri

ggianni, nne conchi, nfuti.

Ma appena appena Titta

misi, addisiusu, ’a manu ncapu ’a prima

cirasa, ’a vucitedda

ru vermu chi cci stava

ri rintra «O nicu» rissi

«o nicu meu, ’un pigghiari

sta cirasa, picchì

si tu t’a manci eu

ncasciu».

L’azzuni rritirau

’a manu.

L’allungau

a ’nn’àvutra cirasa. «Nicu meu,

nicu meu» rissi ’u vermu

chi l’abbitava «’un cògghiri

sta cirasa, picchì

si tu t’a manci eu

ncasciu».

 

’U vrazzu stinnigghiau,

Titta, appagnatu, ancora tanti voti.

E sempri cc’era, sempri, dda vucidda

c’u mmitava – piatusa,

azziccusa – ô ’n pigghiari

’u fruttu.

’U nicu s’arrinniu.

E stava, sdisariatu,

pi gghirisinni, quannu

tàcchiti ch’arrivau

’u zzavurdu – ’u patruni – ch’u puntau

cuviu.

L’azzunicchiu, scantatu,

cci rissi ’a virità. E ddu sciallongu,

cu ’a facci un trussu «I vermi»

rissi «sunnu i vardiani

ri sti cirasi.

Eu»

vuciau, puntannu ’u ìritu

«’i misi ddocu, ’u viri,

ddocu, pi scummigghiari

chiddi malabbiziati,

latrunazza…»

E chiuriu

’a manu, s’a sbattiu

nno pettu, a tammurinu, sullivannu

e spatiddannu l’occhi

ô celu.

 

Le ciliegie

 

Il moccioso, scavalcato

il muro di confine,

si era accostato all’albero, rigoglioso,

carico di ciliegie.

Ciliegie grosse e tonde,

rosse. E si dondolavano

dai rami.

Era il giardino pieno

di frutti, di fiori

gialli, nelle conche, folti.

Ma appena Giovanbattista

mise, desioso, la mano sulla prima

ciliegia, la vocina

del verme che vi stava

dentro «O piccolo» disse

«o piccolo mio, non cogliere

questa ciliegia, perché

se tu la mangi io

muoio».

 

Il moccioso ritirò

la mano.

L’allungò

verso un’altra ciliegia. «Piccolo mio,

piccolo mio» disse il verme

che l’abitava «non cogliere

questa ciliegia, perché

se tu la mangi io

muoio».

Il braccio distese

Giovanbattista, intimorito, ancora tante volte.

E sempre c’era, sempre, la vocina

che lo invitava – pietosa,

insistente – a non cogliere

il frutto.

Il piccolo si arrese.

E stava, rincitrullito,

per andarsene, quando

eccoti che arrivò

il villano – il padrone – che lo puntò

torvo.

Il moccioso, spaventato,

confessò. E quello spilungone,

sanguigno «I vermi»

disse «sono i guardiani

delle ciliegie.

Io»

gridò, puntando il dito

«li ho messi lì, lo vedi,

lì, per sorprendere

quelli avviziati,

i ladroni…»

E chiuse

la mano, la batté

sul petto, più volte, alzando

sbarrati gli occhi

al cielo.

 

’U scòrfanu

 

I

 

Si nn’jianu sempri ddà,

nna ddu postu, ennu ennu

a peri, o pitalannu:

quannu scola ’un cci nn’era,

s’abbuttava.

Jittàvanu, firriànnuli,

’i lenzi nno funnali

ru mari, vasciu, e ddoppu

stàvanu pacinziusi.

Sangiuvannuzza e vvola r’arbanazzi,

airuna, bbeccurrussi,

passàvanu. Pusàvanu ’i fuddècculi,

l’aipuna, i puddicini.

Vinia ’u cuccareddu

àvutu e si mittia

a filiari.

’A bbattaria chi cc’era

ra cumarca, r’estati, nno Stagnuni:

agghiava, si facia

nichei, s’assicutava, si tirava

pi ncapu bbaddarònzuli,

lippu, minchi ri mari.

S’addumàvanu sciarri

ntra r’iddi, scunchiuruti.

Arrè ncucchiabbiddichi.

E sciarri, arreni, mpizzi

chi cuviàvanu.

 

II

 

’A tiràvanu, un gghiornu,

attirantata, ’a lenza,

quannu ’u pisci – cu ll’amu

nchiaccatu e sbattuliannu

nno ggiachettu – nisciu

avusu un rrunguliu

fattu ri paruliddi.

Totò s’addinucchiau,

appacchiatu, sturdutu,

a mmicciari ddu pisci

curcatu ncapu un ciancu:

un scòrfanu, smiddiusu, scuru, chinu

ri spuntuna. E ddapia,

chiuria – arricialannu –

’i aggi.

«’A fami… avia fami…» ciuciuliau

’u maraddeu, cu ’a vuci

ciaccata.

Aspànu si purtau ’i manu ’n testa.

Totò si nn’acchianau

cacariddusu nno

’na rrocca.

 

’U scòrfanu, nnarcànnusi,

si misi a savutari,

a tòrcisi, a firriari…

E mentri i scapuzzelli

taliàvanu abbracau.

Un patracciomu! ’U sangu,

ri nna vucca, struppiata, cci agghicava

nnall’occhiu.

Appi un rrizzelu ri

friddu.

Soccheni chi ntravinni

nzècutu ’unn’u sapemu.

Totò cuntau c’u scòrfanu

si misi a ddiri «’U mari, ’u mari, ’u mari…»

e chi iddu si calau,

cci spizziniau ’u curchittu

ru labbru.

Vulia jittallu a mmari.

Ma Aspànu, p’unn’u sèntiri,

rrisulutu cci rissi

ri nchiùrilu, ddà rintra, nna sacchina.

E fìciru accussì. Morsi accupatu.

 

Cuntau nnameci Aspànu

chi fu Totò, p’un sèntiri dda làstima,

c’u cumannau ri nchiùriulu,

ddà rintra, nna sacchina.

Iddu ricia ri no,

fìciru a ppara e zzìparu e ’a vinciu.

Annunca si calau,

assistimau ’u scòrfanu

rintra ’a chianta ra manu

e ’u fici asciddicari

nnall’acqua.

’U pisci accuminciau a zzichiniari

’a cura, a rricialari

acqua. Annarcau ri cca,

ri ddà, i cianchi. Ddoppu

attaccannu a nnatari,

a mòvisi, a nnatari,

a zzichiniari, araciu

si nni scinniu pi ddintra

’u mari.

 

Lo scorfano

 

I

 

Andavano sempre là,

in quel solito posto,

a piedi, o pedalando:

quando scuola non ce n’era,

se voglia non ne avevano.

Buttavano, mulinandole,

le lenze nel fondale

del mare, basso, e dopo

stavano a pazientare.

Martin pescatori e voli di gabbiani,

aironi, pernici di mare,

passavano. Posavano le folaghe

gli smergi, i tuffetti.

Veniva il gheppio

e stava alto, sospeso

nell’aria.

La baldoria che c’era

della ragazzaglia, d’estate, allo Stagnone:

scherzavano, si facevano

dispetti, si rincorrevano, si tiravano

addosso posidonie,

muschio, loturie.

Le sciarre che si accendevano

tra di loro, le divisioni.

Poi di nuovo amici stretti.

E sciarre, ancora, rabbie

che covavano.

 

II

 

La tiravano, un giorno,

tesa, la lenza,

quando il pesce – con l’amo

agganciato e dibattendo

sui ciottoli – emise

come un rantolio

fatto di paroline.

Antonio si inginocchiò,

sbalordito, intontito,

a fissare quel pesce

abbattuto su di un fianco:

uno scorfano, goffo, scuro, pieno

di spine. E apriva,

chiudeva – respirando –

le branchie.

«La fame… avevo fame…» mormorò

il meschinello, con la voce

fessa.

Gaspare si portò le mani in testa.

Antonio salì

impaurito sopra

un masso.

Lo scorfano, inarcandosi,

incominciò a saltare,

a torcersi, a girare…

E mentre i due mocciosi

guardavano lui sfinì.

Un ecce homo! Il sangue,

dalla bocca, lacerata, si allargava

sull’occhio.

Ebbe un brivido di

freddo.

Quello che successe

in seguito non lo sappiamo.

Antonio raccontò che lo scorfano

si mise a dire «Il mare, il mare, il mare…»

e che lui si chinò,

gli staccò l’uncino

dal labbro.

Voleva ributtarlo a mare.

Ma Gaspare, per non sentire quel lamento,

minaccioso gli disse

di chiuderlo, lì dentro, nella sacca.

E fecero così. Morì angosciato.

 

Raccontò invece Gaspare

che fu Antonio, per non sentire quel lamento,

che gli comandò di chiuderlo,

lì dentro, nella sacca.

Lui diceva di no,

tirarono a pari e dispari e la vinse.

Allora si chinò,

adagiò lo scorfano

nel palmo della mano

e lo fece scivolare

nell’acqua.

Il pesce incominciò a muovere

la coda, a respirare

acqua. Dondolò di qua,

di là, i fianchi. Poi

mettendosi a nuotare,

ad avanzare, a nuotare,

a muovere la coda, lento

se ne scese nel fondo

del mare.

 

Cc’èranu tutti ammezzu ri l’ariuni

 

I

 

Abbitava, sanatu,

nno ’n bbucu ri pinnata

’u porcu nuvidduni,

a ngugnari ô ’na stadda

p’i vacchi e un malasenu

c’u tettu carutizzu.

Sulu vivia, asciotu,

cu ’a libbirtà ri tràsiri

e nnèsciri ra porta

chi stava sbarrachiata.

S’avia accussì addiccatu, cusciuleru,

roppu ra pinnicata,

ê passiati, ê firriati

p’a campagna (si nn’jia

annunca ammezzu ê zzucca,

pi tutta ’a minzagnata) o trattinia

pianneddu nnall’ariuni

chinu r’armali a gghèttitu.

Minnosi ch’era bbeddu

vìriri ’i addineddi

mòvisi aisannu ’i peri,

araciu, chi pparia

cci fùssiru ddà sutta

– pi spuntuniari – i chiova;

o rrascari e rrascari

’a terra e pizzuliari.

Ma ’u peu era p’a ciocca:

si muvia, spirtunazza,

cu i puddicini, a signaliari un vermu

c’u bbeccu, ’a siminzedda…

E ’un ddàvanu spittàculu

l’ànatri nno ggibbiottu

o a zzagatiari foddi

nno litu?

E ll’ochi, ah,

l’ochi cu ’a caminata

nachiusa?

Arrassatu – appinatu,

chinu ri rritimegna –

taliava dd’armaluzzi

attaciatu:

’u sapia, scannaliatu,

chi gghennu nnall’ariuni,

pistu e cu dda vuciazza,

l’avissi, mischineddi,

jincuti ri scacazzu.

Pi stu fattu ’a taliata

si cc’jia ri jornu â gghiornu

attristannu.

E poi l’arricugghiuti,

musci, p’arrisittàrisi.

L’unica arricialata – si po’ ddiri –

era quannu ’u picciottu,

adduvatu p’i vacchi,

purtava ’a lavatina. E quannu poi,

accabbatu, â scurata, cci turnava.

Mittia a gghiucari annunca

cu Ntonu: cci bbattia

’a manu ncapu ’a testa,

nne nziti a rrivirsina,

p’allongu ’a schina, supra

’a coscia china china

ri carni.

 

Ddoppu ’i primi carizzi

Ntonu si sdivacava

ncapu ô ’n ciancu E ’u picciottu,

cu ’a vìria cci rrascava

’a panza: un senzu ruci

ri sunnulenza, ri muddacchiaria,

pigghiava l’armaleddu,

chi sdillassava ’a testa,

chiuria a vvanidduzza

l’occhi facennu nèsciri

ciatati ri piaciri.

 

II

 

Passava raccussì

lentu passava ’u tempu.

E pparia ch’unn’avissi

nenti a canciari. E ’a còcula a firriari,

a firriari, quanneni chi successi

una matina ’u fattu.

Nisciutu ra casuzza

– nnomineppatri doppu un’arrichiata

ri ficu, ri piùna

scafiruti – l’armalu, addubbatizzu,

s’avia abbiatu letu,

pacchiuni, p’u violu

chi ddava nno tiatru.

E gghennu ennu jia

firmànnusi a tastari

tènnara quarchi pàmpina,

a ntrufuliari ’a funcia

nno nfutu ri l’ardìculi.

Opuru – si cci criri? –

ninnularu puia ’a nascaredda

pi ggòrisi ’u profumu

r’un ciuri ri marvetta.

Cc’èranu tutti ammezzu ri l’ariuni.

’I taliava nnamentri tracchiggiàvanu,

tacchiàvanu, nnall’acqua zzammatiàvanu,

misu p’allatu ô ’n peri

truffutu ri l’arànnulu.

 

Fu ri ddocu – e apparpau –

chi vvitti nzimmuliatu

all’ànatri e all’addini,

l’oca, i picciuna, i pula,

mòvisi un armalazzu ch’unn’avia

nna vita sua virutu

mai.

Paria una speci ri addu,

ma rossu rossu assai,

c’u coddu longu e un rranni

ggiummu nno chicchiriddu,

’u pettu tuttu blu e ll’occhi ranni.

E cci vvinia bbaggianu ncontru ncontru,

strisciannu ncacaticchiu

’a cura – ch’era comu

un mmantu – ri culuri

virdi.

’U porcu, gnucculuni,

ntrippu p’a novità,

accuminciau a ccènniri ri cianchi,

a sbattuliari ’a cura.

’U pau si trattinìu,

trùbbulu e appagnatizzu. S’arrunchiau.

E aperta, a ccorpu, ’a cura,

fici una rranni rrota.

Fu un ammitu p’u porcu,

chi si muddau, vintiannu

l’aricchi ranni e mmusci,

tuttu nciammatu, ô ncontru.

 

Ah, chiddu chi ntravinni. Cu fujia

p’un cantu e cu fujia

pi nnàvutru, spirtati, assicutati

ri Ntonu chi lassatu

dd’armalu jia trippiannu,

a ttrugghiu, zzillusazzu,

senza chi cunchiuria.

’A turilla, ’u strallàscitu,

fu vveramenti ranni,

fattu ri vuci e pinni

nnall’aria.

 

III

 

’U porcu, dda nuttata,

arripusau attangatu.

E accussia pi tri gghiorna

ancora.

’U quartu jornu, all’arba,

vìnniru e cci attaccaru

una corda p’attornu

ô pettu. E, attirantannu

– emu! – si l’arrinaru.

E cu è ch’u sapi, cu è

ch’u po’ ddiri, s’a ntisi

– nchiuvatu ô tavulazzu:

cu ll’occhi sbarrachiati,

prima ri cannaliari –

’a lama chi azziccusa

ru coddu cci circava

’u cori.

 

C’erano tutti nella grande aia

 

I

 

Risiedeva, castrato,

in un buco di casa

il giovane maiale,

attaccata alla stalla

per le vacche e il fienile

con il tetto cadente.

Solo viveva, slegato,

con la libertà di entrare

e uscire dalla porta

che stava spalancata.

Si era così abituato, sfaccendato,

dopo la pennichella,

a passeggiare, a vagare

per la campagna (andava

allora nella vigna,

per tutto il maggese) o si tratteneva

giudizioso nell’aia

gremita di animali.

Caspita ch’era bello

guardare le galline

camminare alzando le zampe,

piano piano, che sembrava

ci fossero lì sotto

– per pungere – i chiodi;

o raschiare e raschiare

la terra e beccare.

Ma il piacere lo dava la chioccia:

si muoveva, sapiente,

con i pulcini attorno, ad indicare un verme

con il becco, i semini…

 

E non davano spettacolo

le anatre nella vasca

o a pestare festose

nella fanghiglia?

E le oche, ah,

le oche con quell’andare

ciondolante?

Discosto – afflitto,

pieno di contegno –

guardava gli animali

desideroso:

lo sapeva, già lo sapeva,

che entrato nell’aia,

ponderoso e con la sua vociona,

li avrebbe, poveretti,

riempiti di spavento.

Per questo lo sguardo

gli andava di giorno in giorno

intristendo.

E poi i ritorni,

mosci, per chiudersi in quel buco.

L’unico sollievo – si può dire –

era quando il ragazzo,

assunto a guardiano delle vacche,

gli portava la broda. E quando poi,

finito di lavorare, la sera, ritornava.

Restava a giocare allora

con Ntonu: gli batteva

la mano sulla testa,

sulle setole a contropelo,

lungo la schiena, sopra

la coscia piena piena

di carne.

 

Dopo le prime carezze

Ntonu crollava

su di un fianco. E il ragazzo,

con una verga gli raschiava

la pancia: un senso dolce

di sonnolenza, di mollezza,

prendeva l’animale,

che abbandonava la testa,

socchiudeva

gli occhi, dando

sospiri di piacere.

 

II

 

Passava così

lento passava il tempo.

E sembrava non dovesse

cambiare niente. E la terra girare,

girare, quando accadde

una mattina il fatto.

Uscito dalla casetta

– in nomine patris dopo un godimento

di fichi, di prugne

marcite – l’animale, rimpinzato,

si era avviato lieto,

grassoccio, per il sentiero

che dava in quel teatro.

E andando andando

si soffermava ad assaggiare

tenera qualche foglia,

ad infilare il grugno

nel folto delle ortiche.

Oppure – si ci crede? –

vezzoso porgeva il naso

a godere il profumo

di un fiore di geranio.

C’erano tutti nella grande aia.

Li guardava che trafficavano,

correvano, nell’acqua sguazzavano,

fermo accanto a una pianta

folta di oleandro.

 

Fu da lì – ah, lo stupore –

che vide assieme

alle anatre e alle galline,

e oche, piccioni, tacchini,

muoversi un animalaccio che non aveva

in vita sua veduto

mai.

Sembrava una sorta di gallo,

ma grosso grosso assai,

il collo lungo e un grande

ciuffo di piume in testa,

il petto tutto blu e gli occhi grandi.

E gli veniva balzano incontro,

strisciando, vanitoso,

la coda – che era come

un manto – di colore

verde.

Il maiale, credulone,

eccitato per la novità,

si mise a scuotere i fianchi,

ad agitare la coda.

Il pavone trattenne,

incerto e contrariato. Si ritrasse.

E schiusa, di colpo, la coda,

fece una enorme ruota.

Fu un invito per il maiale,

che gli andò, svolazzando

le orecchie grandi e mosce,

innamorato, incontro.

 

Ah, quello che successe. Chi fuggiva

da una parte e chi fuggiva

da un’altra, spaventati, rincorsi

da Ntonu che lasciato

quell’animale, ora si spostava saltellando,

così, a caso, petulante,

inconcludente.

La baruffa, la confusione,

fu veramente grande,

fatta di stridi e penne

in aria.

 

III

 

Il maiale, quella nottata,

dormì con la porta sprangata.

E così per tre giorni

ancora.

Il quarto giorno, all’alba,

vennero e gli annodarono

una corda tutto attorno

al petto. E tirando

– e andiamo! – se lo trascinarono.

E chi lo sa, chi lo può

dire, se l’avvertì

– inchiodato al tavolaccio,

con gli occhi sbarrati,

prima di morire –

la lama che insistente

dal collo gli cercava

il cuore.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *